pArt of Valby

pArt of Valby

pArt of Valby var den samlede betegnelse for den københavnske del af projektet SKIS (Sæt kulturen i spil) som var et kulturudviklingsinitiativ under den regionale Kulturaftale, KulturMetropolØresund (se mere her: www.kulturmetropol.dk). Projektet var et unikt tværgående samarbejde mellem 22 kulturinstitutioner og boligsociale indsatser. Sammen med målgruppen børn, unge og deres familier i udvalgte boligsociale områder, skulle projektet udvikle nye tilbud til et publikum, der normalt ikke opsøger kulturinstitutionerne. Via diverse aktiviteter blev beboerne involveret i kreative/kunstneriske, sociale og videnproducerende relationer til bydelen, hinanden og til institutionerne. I alt bidrog og medvirkede seks kommuner; København, Furesø, Herlev, Ballerup, Ishøj og Frederiksberg kommune . I Københavns Kommunes Kultur og Fritidsforvaltning samarbejdede Skole og Fritid, Kultur Valby (biblioteker og kulturhus) og Nikolaj Kunsthal samt den boligsociale helhedsplan SURF Valby, boligforeningerne 3B og PAB og beboere i  Folehaven, Hornemanns Vænge og Valbyejendommene.


GENERELLE MÅL FOR SKIS

Overordnet set stræbte SKIS-projektet mod at:

Iværksætte involverende og samskabende processer, der udvikler relevante oplevelser af kunst og kultur for børn, unge og deres familier i de udvalgte boligsociale områder, såvel som for andre borgere

Tage direkte afsæt i beboernes forudsætninger, deres behov og fortællinger om dem selv og deres miljø. 

Udvikle sociale, kulturelle og organisatoriske erfaringer og perspektiver, der styrker forholdet mellem kulturinstitutionerne og beboerne.

Skabe lærende praksisfællesskaber på tværs af fagligheder, institutioner og kommuner der bidrager med ny læring om, hvordan outreach-arbejde kan organiseres og ledes med det størst mulige gensidige udbytte for brugerne og institutionerne.


MÅLSÆTNINGER FOR PART OF VALBYProjektet i Københavns Kommune valgte med Nikolaj Kunsthals deltagelse fra starten at fokusere meget målrettet på genstandsfeltet samtidskunst og de muligheder for socialt engageret samproduktion af kunstneriske udtryk som tegner et vigtigt felt inden for denne kunstart. Billedkunstner Tina Enghoff blev rekrutteret som den gennemgående figur, der varetog workshops med de deltagende beboere gennem film- og fotomediet. pArt of Valby havde et stærkt ønske om gennem projektet at manifestere et inkluderende og tværfagligt defineret kunstbegreb som afstedkom erkendelse og ”livslæring” hos de deltagende beboere, og ikke blot er en midlertidig kunstnerisk event.

pArt of Valby benyttede den årlige videokunstfestival FOKUS i Nikolaj Kunsthal som et tilbagevendende forum for en offentlig, professionelt kurateret og formidlet præsentation af de kunstværker som projektet har resulteret i. Ligeledes dannede Nikolaj Kunsthal med sine erfaringer fra tidligere større outreach-projekter og sin erfaring med sociale og æstetiske læreprocesser for børn og unge via kunsthallens Undervisning og Skoletjeneste en væsentlig faglig ramme for de læringsmål projektet udfoldede. De socialfaglige kompetencer hos de boligsociale medarbejdere i SURF Valby skabte et betydningsfuldt fundament for de mål for beboernes sociale trivsel og udvikling som har var vejledende, ligesom Kultur Valby rammesatte mål for lokale aktiviteter og bidrog til synliggørelse af proces og produkter i det offentlige rum i de lokale kulturinstitutioner (bibliotek & kulturhus).


SPECIFIKKE MÅL FOR PART OF VALBY
 

Gennem et tværfagligt samarbejde mellem socialfaglige netværks-kompetencer lokalt i SURF Valby, læringsfaglige, outreach-orienterede og kuratoriske kompetencer internt i Nikolaj Kunsthal, biblioteks- og kulturhusfaglige kompetencer i Kultur Valby, koordinerende kompetencer i Kultur og Fritidsforvaltningen og endelig gennem de kunstneriske kompetencer hos den valgte billedkunstner – at arbejde strategisk med en ’underserved’ bydel og de narrativer og udtryk som en særlig målgruppe der lever her, kan bidrage med. 

For Nikolaj Kunsthal var et delmål desuden at arbejde outreach-orienteret og for de involverede institutioner generelt var man interesseret i at udvikle nye publikumsrelationer og brugere. Disse delmål har afstedkommet in-reach-perspektiver for institutionernes egen læring.

Gennem samskabende kunstnerisk praksis med fokus på film og foto løbende og med forskellige grupper af børn og unge at undersøge og bearbejde spørgsmål om identitet og fællesskaber som deltagerne selv identificerer som relevante og bearbejder i en socialt engageret og kunstprofessionel ramme (proces).

Via selv samme proces defineret af en lige dele kritisk, empatisk og æstetisk metodik at skabe et antal videokunstværker af høj kunstnerisk kvalitet (produkt) som vil blive anerkendt som interessante og væsentlige af andre end deltagerne selv og hermed understøtte et flerstemmigt kunstbegreb.

Via debatskabende arrangementer i de lokale institutioner og fora (Vigerslev Bibliotek, Valby Kino, de lokale skoler m.fl.,) at vise og præsentere film og fotos fra projektet for lokale beboere og aktører og skabe debat om de spørgsmål filmene rejser. Arrangementerne har haft som delmål offentligt at synliggøre et andet image af områderne ved at tilbyde de personlige narrativer.

Via ferniseringsarrangementer, talks og en ligeværdig placering i FOKUS videokunstfestivals program at tildele et co-creation-baseret kunstværk væsentlig betydning i en kunstinstitutionel ramme og konkret for kunstpublikummet i kunsthallen.

At udvikle og oplære et ungeteam med egne erfaringer for arbejdet med kunst som katalysator for forandring af identitet og fællesskaber, der kan indgå i formidlings- og læringsarbejdet i kunsthallens skoletjeneste.

At udvikle en metode og nogle tydelige redskaber med afsæt i krydsfeltet mellem kunst, kultur, museologi, læring og boligsocialt arbejde der gensidigt gavner de tre boligområder i bydelen og kan tjene som matrix for kommende indsatser andre steder i landet.

At bidrage til udvikling og udfoldelse af kulturelt demokrati og medborgerskab for de involverede individer såvel som institutioner.


MÅLGRUPPER

Den primære målgruppe var defineret som 13 til 19-årige beboere og deres familier.

De faktiske deltagere i projektet var unge mænd og drenge, og i mindre grad piger og unge kvinder. I alt har 52 børn og unge deltaget aktivt i de kunstneriske og læringsfaglige processer.

Den sekundære målgruppe var det lokale miljø omkring beboerne i Valby, dvs. andre beboere, familier, skoler, de lokale fritids- og ungdomsklubber, det lokale bibliotek og kulturhus, andre lokale institutioner og Nikolaj Kunsthal centralt i København. Her var ca. 350 børn og voksne involveret.


KUNSTNER


Tina Enghoff var den gennemgående billedkunstner som blev valgt fordi hun arbejder i et reflekteret socialt engageret felt med en kollaborativ og empatisk improviserende praksis og en stærk og original visuel forståelse af sit primære medie, foto og film/video.


FONDE OG FINANSIERING


Projektet kunne ikke realiseres alene med de centrale midler fra SKIS, hvorfor der blev søgt og modtaget midler fra Valby Lokal Udvalg og Kulbanepuljen, ligesom de respektive institutioner i samarbejdet har medfinansieret især arbejdskraft, men også midler i form af materialer og konkrete mindre beløb.


SAMARBEJDSPARTNERE


Projektets primære samarbejdspartnere var fra Københavns Kommune: Skole og Fritid, Kultur Valby (biblioteker og kulturhus) og Nikolaj Kunsthal. Hertil kom den boligsociale helhedsplan SURF Valby, beboere i  Folehaven, Hornemanns Vænge og Valbyejendommene og billedkunstneren Tina Enghoff.


PROCESSER

Foto/film-arbejde med skiftende grupper og emner (identitet, naboskab, løgn, veninder, rollemodeller og tillid).

Løbende kunstnerisk/social supervision af deltagerne fra kunstner og de boligsociale aktører gennem workshops, møder og arrangementer.

Involvering/oplæring af unge i lærings- og undervisningsarbejdet i Nikolaj Kunsthal for andre unge og øvrige målgrupper.


UDFORDRINGER

De generelt knappe økonomiske midler som ikke kunne suppleres gennem oplagte statslige fonde og puljer på grund af klausuler forbundet med projektets forankring i regionen.

Organisatoriske problemstillinger (herunder udskiftning af ressourcepersoner) vedrørende mandater og organisatorisk forankring (inreach) af projektet i de involverede institutioner.

At balancere bureaukratiet mellem lille SKIS (pArt of Valby) og store SKIS (det kulturregionale projekts ambitioner).

Den uforudsigelighed og et deraf stort behov for improvisation og løbende tilpasning, som de ofte vanskelige livsomstændigheder for beboerne i boligsociale områder afstedkommer undervejs.


RESULTATERProjektet har åbnet kunst op for beboere i området og området op for kunst. Det er der kommet følgende resultater ud af:

Fem eksistentielt og socialt bæredygtige udviklingsprocesser for deltagere med fokus på både personlig og kulturel identitet og diverse fællesskaber under ledelse af Tina Enghoff og SURF Valby’s medarbejdere i form af workshops og møder omkring produktionen af i alt fem videoprojekter i de tre boligområder.

Projektet har været katalysator for SURF Valby’s relationsarbejde med beboerne, identitetsarbejde for boligområdernes naboskab og har samtidig genereret kunstneriske udtryk af høj kvalitet.

Fem originale videokunstværker om naboskab, veninder, løgne, rollemodeller og tillid: Ved du hvem jeg er, 2012, Kan du høre noget, 2013, Løgndetektoren, 2013, De syv valg 2014 og 7 x dialog 2015.

Premierer eller screeninger af samtlige videoværker i Nikolaj Kunsthal på den årlige FOKUS videokunstfestival i 2013, 2014, 2015 og i 2016.

Velbesøgte offentlige ferniseringsarrangementer i Nikolaj Kunsthal med deltagerne, deres familier og venner fra lokalområdet i lejede busser.

En større samling still-fotografier, bl.a. vist på det lokale Vigerslev bibliotek, i Valby Kulturhus, SURF Valby’s netværkskontor i Folehaven og i forbindelse med Folehave- Festivalen 2014.

Projektets film præsenteret ved flere årlige lokale arrangementer på Vigerslev Bibliotek, i Valby Kino, i forbindelse med Folehave-Festivalen, til SURF Valbys frivilligaftener m.m.

Produktion af DVD med projektets første film Ved du hvem jeg er? i 2013 og produktion af DVD med de samlede film fra projektet pArt of Valby ved projektets afslutning i 2015 med tekst om filmene og projektet. DVD’erne indgår i Københavns Bibliotekers materialesamling og udlånes på lige fod med de øvrige biblioteksmaterialer.

Udlån af Nikolajs mobile kunsthal (en eksisterende vogn med en model af kunsthallen, der har indbygget videoafspilningsudstyr, udført af kunstnergruppen Parfyme) til Vigerslev Bibliotek med daglig visning og formidling af projektets film til brugere af biblioteket og andre interesserede i efteråret 2015 og foråret 2016.

Positiv opmærksomhed og respons på projekterne fra deltagerne, deres familier, lokalpoliti, naboer, biblioteksbrugere, skoler, plejehjem og andre institutioner i lokalområdet såvel som fra Nikolaj Kunsthals publikum.

Etablerede erfaringer i det boligsociale arbejde i bydelen med kunst som et værdifuldt socialt arbejdsværktøj, der kan krydse generationer, sprog og etniske kløfter.

Projektet har hjulpet deltagende unge, som er sårbare over for kriminalitet og anti-sociale miljøer med at finde deres stemme, reflektere og dermed træffe bedre beslutninger med hensyn til deres ’nu’ og deres fremtid.

Uddannelse og ansættelse af 4 unge deltagere med henblik på nyt læringsformat i Nikolaj Kunsthal med titlen 'Unge viser egne kunstfilm på din skole' som lanceres i efteråret 2015. Flere lokale skoler i Valby og i andre kvarterer af København har bestilt forløb i 2015 og 2016.

En tryksag om rollemodeller og kunstneriske læreprocesser distribueret i stort oplag lokalt med en opskrift på, hvordan man selv kan få sig en rollemodel og gøre projektet efter.

En lokal udstilling i Folehaven med udendørs filmprojektioner og ’valgplakater’ med portrætter af deltagere fra filmene De syv valg og 7 X dialog i december i 2015.

Projektet præsenteret i KUNSTEN.NU og Valby Bladet og desuden formidlet akademisk i publikationen Rum for Medborgerskab, 2013 og ved diverse konferencer og seminarer: Arts & Audiences 2013 og 2015, Inclusive Museum 2013, ARKEN 2014 og Statens Kunstfonds årsseminar, 2015.

Projektet reflekteret i den samlede formidlingsfilm om SKIS, som Nikolaj Kunsthal producerede i foråret 2016 i samarbejde med filmdokumentarist Elisabeth Colding.


LÆRINGSPUNKTER

Det er samarbejdet mellem socialfaglige, kunstneriske, kulturfaglige, kuratoriske og læringsfaglige kompetencer, som lader til at virke inkluderende.

Outreach-arbejde både kræver og udvikler en tværfaglig kontekstfølsomhed som på samme tid angår de nye brugere/deltagere i deres miljø og medarbejderne i deres organisationer.

Rolle- og ansvarsfordeling i projektorganiseringen bør ligge klar fra starten.

Outreach-arbejde tager lang tid fordi det bygger på sociale og personlige relationer  - derfor må disse indsatser tænkes ind i kulturaftaler og helhedsplaner og i strategier og drift i institutionerne.

Velorganiserede, deltagerbaserede kunstprocesser kan være en indgang til at kunne udtrykke sig om meget personlige og svære ting i en ikke konkurrence/præstations-præget proces.

Det er ikke alle kunstnere som kan arbejde med outreach-projekter – der er brug for en stram rekruttering og kuratering.

Der er behov for evidensbaseret forskning som peger på, hvordan aktive kunstprocesser og resiliens hænger sammen.

Vi risikerer at tabe momentum og må starte forfra, fordi der mangler en kontinuerlig finansiering og organisering af disse indsatser. Det kræver en tydelig ledelsesmæssig beslutning om at ville arbejde strategisk med kunstnerisk outreach i boligsociale områder som en del af publikumsudvikling.


KONTAKT

Nikolaj Kunsthal


Hilde Østergaard

Leder af Undervisning og Skoletjeneste
hoe@nikolajkunsthal.dk

Skole og Fritid
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Københavns Kommune


Nicolas Kragekjær Jespersen

BU7K@kff.kk.dk

SURF Valby - den boligsociale helhedsplan for Folehaven, Hornemanns Vænge og Valbyejendommene


Mich Collins: mico@3b.dk
Malene Sakskilde : mals@3B.dk
Camilla Rosenkilde: caro@3b.dk
Mette Svendsen: mesv@3b.dk

Kultur Valby
Vigerslev Bibliotek


Pia Svanholm

piasvh@kff.kk.dk


LINKS TIL FILM FRA PART OF VALBY PÅ VIMEO:

Ved du hvem jeg er?

https://vimeo.com/61298131

Kan du høre noget?

https://vimeo.com/73690891

Løgndetektoren

https://vimeo.com/77934004

De Syv Valg

https://vimeo.com/121667145

7 x Dialog

https://vimeo.com/145288451


LINK TIL FORMIDLINGSFILM OM SKIS-PROKJEKTET OG PERSPEKTIVER FOR KULTURINSTITUTIONERS OUTREACHARBEJDE


https://youtu.be/AozYfVPbf3s